Güneydiş - Online Tahsilat Sistemi | KVKK Aydınlatma Metni

KVKK AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında şirketimiz, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 

İşlenen Kişisel Veriler:

 

- Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, İmza),

- İletişim Bilgisi (Telefon, E-Posta, Adres, Cep Telefonu Numarası, Faks Numarası),

- Finansal Bilgiler (Banka Bilgisi, Hesap Numarası Bilgisi),

- Diğer Bilgiler (Mersis No, Vergi Kimlik No, Posta Kodu)

 

Yukarıdaki tabloda yer almakta olan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenecektir;

 

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

- Bayilik başvuru ve başvuru kabulü sonrası işlemlerin en doğru şekilde yönetilmesi,

- Ürün ve hizmetlerimiz, kampanya/indirimler konusunda bilgilendirme yapılması,

- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

- Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

- Bayilik sözleşmesinin akdedilmesi ve sözleşme sonrasında tarafların yükümlülüklerini yerine getirilmesi,

- İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

- İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Mal / hizmet satın alım/satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi,

- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

- Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

- Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,

- Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

(Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı)

 

2. başlıkta işlenmekte olduğu belirtilmiş olan kişisel verileriniz, yine aynı başlık altında yer alan veri işleme amaçları doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı bir şekilde;

 

- İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, mali müşavirlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi),

- Hizmet aldığımız hukuk bürosuna (Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi),

- Banka ve finans kuruluşlarına (Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi),

- Faaliyetin gerçekleşmesi için iş sürecinde yer alan iş ortaklarına, tedarikçilere, hissedarlara

(Bayilik sözleşmesinin akdedilmesi ve sözleşme sonrasında tarafların yükümlülüklerini yerine getirilmesi),

- İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak

- Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi), aktarılmaktadır.

  

İşlenen Kişisel Veriler 

Veri İşleme Şartı / Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, İmza)

6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İletişim Bilgisi (Telefon, E-Posta, Adres, Cep Telefonu Numarası, Faks Numarası)

6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Finansal Bilgiler (Banka Bilgisi, Hesap Numarası Bilgisi)

6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca,  bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Diğer Bilgiler (Mersis No, Vergi Kimlik No, Posta Kodu)

6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

 

Kişisel verileriniz, bayilik başvuru formları, internet sitesi, bayilik sözleşmeleri, bilgi formları, tedarikçiler ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri, yüz yüze veya diğer iletişim kanallarıyla görüşmeler ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta ve 6698 sayılı kanunun 5. maddesinde yer alan veri işleme şartlarına dayanarak ve bu şartlara uygun şekilde işlenmektedir.

 

İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI

 

6698 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince her ilgili kişi; Şirketimizin yukarıda belirtilen adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yöntemiyle başvuruda bulunarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, internet sitemizde veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.